Политика за бисквитките

Защитата на личните данни е изключително важна за „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД („ТИС“, „ние“, „нас“).

ТИС уважава Вашите лични и професионални данни и е отговорно за спазването на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) („Общия регламент“) и действащото в Република България законодателство за защита на личните данни.

Настоящото Известие за поверителност Ви информира за това как ТИС събира и използва Вашите лични данни.

 

Администратор
Администратор на вашите лични данни е „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД – дружество, регистрирано в Република България и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204856684, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район „Витоша“, в. з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център „Ричхил“, блок „Б“, ет. 2.

Ако имате някакви въпроси, свързани с настоящото Известие за поверителност или относно личните данни, обработвани от „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД, можете да се свържете с нас по имейл: infra.office@telelinkinfra.com или да ни пишете на адрес: гр. София 1766, район „Витоша“, в. з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център „Ричхил“, блок „Б“, ет. 2. Ще Ви отговорим в рамките на 30 дни или по-рано, ако е възможно.

 

Цели и правно основание за обработването на лични данни
ТИС събира чрез своя уебсайт и използва Вашата лична информация за следните цели:

Предоставяне на услугите, които сте поискали:

Почти всички лични данни, които попълвате във формулярите за регистрация, са необходими, за да отговорим на Вашите нужди, или за услугата, която сте поискали и която ТИС предоставя. За да предоставим висококачествени услуги онлайн и офлайн, ние се нуждаем от Вашите идентификационни данни, като техният обхват варира в зависимост от вида на заявената услуга и приложимите законови изисквания.
Когато ТИС обработва Вашите лични данни за целите на предоставянето на услугите, които сте поискали чрез нашия уебсайт, ние най-често обработваме Вашите лични данни на договорно основание съгласно чл. 6 (1) (б) от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Подбор на служители, кандидатстващи за свободни позиции:

Чрез нашия уебсайт ние предоставяме удобна възможност за Вас да се запознаете с обявените в ТИС свободни работни места и да кандидатствате за избрана от Вас позиция. Следователно можете да изпратите документите си чрез уебсайта и за целите на подбора ние ще идентифицираме и обработваме информацията, която изпращате, и Вашите лични данни.

В случай, че кандидатствате за свободна позиция в ТИС чрез уебсайта, ние събираме Вашите данни за целите на подбора въз основа на Вашето съгласие за това в съответствие с чл. 6 (1) (а) от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

 

Уебсайт:
Когато посетите нашия уебсайт www.telelinkinfra.com, за да го разгледате и / или направите запитване за някоя от услугите, които предлагаме, ние събираме данни за използването от Вас на уебсайта чрез така наречените „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които са предназначени да се съхраняват на устройството (компютър, мобилен телефон), чрез което посещавате уебсайта за първи път. „Бисквитките“ са различни видове. Една част е необходима, за да функционира нашият сайт. Друга част е необходима за подобряване на работата на нашия уебсайт чрез събиране на анонимизирана информация за това кои части от уебсайта се посещават повече. Изброените бисквитки не събират лични данни.

Бисквитките, които събират лични данни, имат за цел да подобрят използването на уебсайта, като запомнят Вашите предпочитания, например използван език, размер на шрифта, местоположение и т. н. Причината, поради която използваме бисквитки, които събират лични данни, е нашият законен интерес да проучим Вашите предпочитания, така че да можем да Ви предложим услуги, които напълно да задоволят Вашите желания и нужди.

Всички категории бисквитки могат да бъдат спрени чрез менюто за настройки на бисквитките, с изключение на тези, които са абсолютно необходими за функционирането на съответния уебсайт.

 

Категории лични данни, които се обработват
Ние можем да обработваме посочените по-долу видове лични данни (списъкът е ориентировъчен и неизчерпателен), предоставени от Вас на ТИС:

„Общи лични данни“ – Пълни имена и инициали и Информация за контакт, съдържаща Вашия имейл, адрес, телефон. Ние също така можем да обработваме декларирани предпочитания, мнения, коментари, позиции и други подобни относно дейността на ТИС, включително по отношение на конкретни кампании, инициативи или други събития, организирани, подкрепени или финансирани от нас.

 

Достъп до Вашите данни
„Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД е администраторът на Вашите лични данни и като такъв няма да споделя, предава, разкрива или разпространява Вашите лични данни на трети лица, различни от предвидените в настоящото Известие за поверителност. При спазване на законовите изисквания или с Ваше съгласие, ТИС може да разкрие Вашите лични данни на трети лица, които обработват лични данни като съвместни или самостоятелни администратори.

Лицата, с които споделяме данни, са:

Други компании от групата на „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД на основание нашия легитимен интерес, свързан с вътрешните административни цели на Групата (например управление на ИТ инфраструктура), както и във връзка със законови задължения за докладване;
Регулаторни национални и европейски административни органи, получаващи информация на основание законово право да изискват и получават такава информация, както и други публични органи в случаите, предвидени в закона, във връзка с изпълнението на техните законни задължения или във връзка със съдебни производства;
Компании, участващи в процеса на лицензиране на ИТ продукти.

 

Срок на съхранение на Вашите лични данни
Вашите лични данни ще се съхраняват за определен период от време единствено за целите, за които са били събрани и обработвани. Те могат да бъдат съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни
Съгласно българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате следните права във връзка с Вашите лични данни, обработвани от „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД:

 • На достъп и получаване на копие от личните Ви данни, обработвани от „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД;
 • В случай на непълнота или неточност на данните, обработвани от „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД, същите да бъдат коригирани;
 • Да поискате Вашите данни да бъдат изтрити, когато са изпълнени посочените по-долу условия, и по-специално:
  • постигната е целта, за която са събрани данните;
  • оттеглили сте съгласието си, когато обработването се основава на съгласие и няма друго правно основание за обработване;
  • данните Ви се обработват незаконосъобразно;
  • възразили сте срещу обработването на Вашите данни, извършващо се на основание наличието на законен интерес за нашата компания;
 • Да упражните своето право на преносимост на данните и да поискате Вашите данни да Ви бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки, на kzld@cpdp.bg.