УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този уеб сайт е създаден и се управлява от Телелинк Инфра Сървисис ЕАД (ТИС). В сайта, термините „ние“, „нас“ и „наш“ се отнасят до ТИС. Когато достъпите до информацията, предоставена на този сайт, Вие давате Вашето съгласие с настоящите Условия за Ползване.

 

Право на Собственост

Този сайт е собственост на TИС и е защитен от приложимото авторско право, патент, запазена марка и други закони, защитаващи интелектуална собственост. ТИС запазва собствеността, авторските права и правата на интелектуална собственост в и над този сайт. Вие се съгласявате да спазвате всички съобщения за авторство и други ограничения, съдържащи се във всяка информация, софтуер или друг материал, достъпен чрез този сайт. Всички търговски марки, означения и имена показани на сайта принадлежат на съответните им собственици. Нищо на този сайт не следва да бъде тълкувано като предоставящо, косвено или по друг начин, на лиценз или право за ползване на търговските марки, означения и имена, показани на сайта, без предварителното писмено съгласие на техните собственици.
ТИС не дава гаранция, че използването от Вас на материали достъпни чрез този сайт няма да засегне правата на трети лица, несвързани с нас.

 

Общи Условия за Ползване на Уеб сайта

Вие имате право да ползвате този сайт, информацията и материалите, съдържащи се в него, единствено за законни цели. Използването на сайта е по Ваша инициатива и преценка, и при спазване на ограниченията на Закона за авторското право и сродните му права в полза на притежателя на авторските права – ТИС или трета страна.

Вие не сте упълномощени да модифицирате, копирате, възпроизвеждате (изцяло или частично), публикувате, изпращате (по какъвто и да е начин), давате под наем, продавате, създавате производни продукти, базирани на съдържанието на сайта, използвате за търговски цели или разпространявате по друг начин всеки един елемент от съдържанието на този сайт без предварителното писмено разрешение на ТИС.

Злоупотребата със сайта или неговото съдържание (включително, но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, фалшиво, подвеждащо, обидно, дискриминационно, изкривяващо, клеветническо, нецензурно или друго незаконно съдържание) или всякакви материали, които представляват или подтикват към поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, могат да доведат до гражданска или наказателна отговорност или да нарушат по друг начин законите на Република България. Използването на какъвто и да е софтуер или устройства по какъвто и да е начин с цел достъп и масово копиране / изтегляне на съдържанието на сайта е забранено.

 

Сайтове на Трети Лица

Линковете на този сайт към други сайтове са предоставени единствено за Ваше удобство. Ако последвате тези линкове, ще напуснете www.telelinkinfra.services. ТИС не дава гаранция за съдържанието на други уеб сайтове и не носи отговорност за точността и надеждността на всяка една информация, съвет или изявление направено на тези сайтове.

 

Изключване на Отговорността. Ограничения

Този сайт е предоставен „както е“. ТИС е предприел всички необходими мерки за осигуряване на точността, достоверността и пълнотата на сайта, както и че в него няма подвеждаща информация. Независимо от горното, TИС не предоставя никакви гаранции или обещания по отношение на сайта (включително, без ограничение, че достъпът до или ползването на сайта ще бъде непрекъснато, пълно, сигурно, точно и без грешки). Употребата на информацията, достъпна на или достигната чрез този сайт, е изцяло на Ваша отговорност и с настоящото ТИС отхвърля всякакви изрични или подразбиращи се граници, включително без ограничение, всякакви границии за продаваемост, годност за определена употреба, собственост и ненарушаване на права.

ТИС не носи отговорност за никакви директни, индиректни, специални или други щети (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или печалба, или прекъсване на производството), произтичащи от изполването или от невъзможността да бъде използван този сайт, или всеки свързан уеб сайт, дори ако ТИС или оправомощен представител на ТИС е бил уведомен устно или писмено за вероятността от такава щета.

 

Поверителност

ТИС се придържа към спазването на най-високите стандарти за защита на личните данни, спазвайки приложимото законодателство в тази област, включително като предприема необходимите мерки във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Информацията, предоставена от Вас при посещение на този сайт, може да бъде използвана за отговор на Ваши запитвания и искания, за оценка на кандидатури за работа и за подобряване на сайта. По време на посещението на уеб сайта доставчикът на услугата получава информация за броя на посетителите, IP адреса на потребителя, датата и часа на посещението и други данни, които могат да бъдат използвани за целите на нашата вътрешна статистика и системна администрация. ТИС не носи отговорност за личната информация, която предоставяте на сайтове на трети страни, когато използвате връзките към тях, намиращи се на нашия уеб сайт.

 

Изменения и Прекратяване

ТИС може да обновява, изменя, изтегля, преустановява, временно или трайно, съдържанието на този сайт, изцяло или частично, по всяко време без предупреждение. ТИС не носи отговорност за каквито и да било щети или загуби, претърпени от Вас, в резултат на спирането или прекратяването на достъпа до сайта.
Чрез използването на този уеб сайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с актуалната версия на тези Условия за Ползване.