УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Щастливи сме, че избрахте да кандидатствате за позиция в ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД (ТИС).

Вашите лични данни, които могат да бъдат събрани и обработени при провеждане на подбор на кандидатите за работа и подготовка на предложения за работа за съответната позиция са следните:

 

Категории лични данни Видове Основание за обработване
Информация за Вас Име, презиме, фамилия, дата на раждане Съгласие, изразено от Ваша страна чрез изпращане на кандидатурата Ви за конкретната позиция
Контакти Електронна поща, адрес и телефон
Образование, обучение и езикови знания Образователна и/или квалификационна степен, проведени обучения и придобити сертификати, владеене на чужди езици
Професионален опит Придобит професионален опит, трудов стаж и умения
Други данни, предоставени от Вас чрез изпращане на кандидатурата Ви Препоръки от предишни работодатели, портфолио, профил в социални мрежи, както и други доброволно изпратени от кандидата контакти и материали, подкрепящи кандидатурата

 

Цел на събирането

Предоставената от Вас информация ще бъде използвана за извършване на подбора на кандидати за обявената позиция и последващо предложение за работа под формата на оферта, в случай че кандидатурата Ви бъде одобрена.

 

Споделяне на Вашите лични данни

ТИС зачита и опазва поверителността на Вашите лични данни. Достъпът до Вашите лични данни е ограничен само до служители на ТИС, на които е необходим такъв за изпълнение на техните функции и осъществяването на подбора.

В някои случаи, при набиране на персонал, ТИС може да използва услугите на консултанти по набиране на персонал, имащи опит в управлението на човешките ресурси, с цел да се улесни и разшири селекцията на кандидати. В тези случаи е възможно доставчиците на такива услуги да имат достъп до Вашите лични данни, като това се осъществява само при спазване на поверителността на информацията, писмена уговорка между страните и подходящи мерки за защита на сигурността на данните.

 

Период на съхранение

Вашата кандидатура и информацията, съдържаща се в нея, са предоставени и ще бъдат използвани за конкретната позиция, както и евентуално за подготвяне на оферта за работа.

Кандидатури и направени оферти за работа ще продължат да бъдат обработвани въз основа на нашия легитимен интерес като Работодател за бъдещи отворени позиции в ТИС за период от 6 (шест) месеца, следващ Вашето кандидатстване, или до оттегляне на съгласието Ви за обработка, ако същото е оттеглено преди изтичане на този срок.

След изтичане на периода за съхранение или оттегляне на съгласието за обработка, Вашите лични данни ще бъдат заличени.

 

Оттегляне на съгласието

Във всеки един момент Вие имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработка на личните Ви данни като изпратите и-мейл до: tis.hr@telelinkinfra.com. В този случай, ТИС няма да бъде в състояние да разгледа Вашата кандидатура за позицията или да Ви предложи да участвате в последващи селекции на персонал, за които Вие притежавате необходимите умения и опит.

Вие имате също така право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това, на електронен адрес: kzld@cpdp.bg.